El projecte del PP

El tercer argument que esgrimeix el Consell de Mallorca per tirar endavant la construcció de l’autopista Llucmajor-Campos és que el projecte s’ha modificat substancialment respecte el que presentà el PP. No obstant això, la realitat contradiu aquesta afirmació.

Primer de tot, cal recordar que les modificacions de l’actual projecte es varen tramitar com una Avaluació d’Impacte Ambiental Simplificada, pel que eludia així tots els tràmits convencionals: anunciar l’avantprojecte al ple del Consell, obrir un període d’exposició pública en el que es poden presentar al·legacions i, finalment, portar al ple de nou la versió definitiva del projecte i aprovar-la, o no, mitjançant votacions.

Per contra, vist que les modificacions del projecte eren inferiors a un 5%, aquest es pogué aprovar mitjançant una comissió del Consell, amb el vot favorable de tots els partits polítics. Aquestes modificacions consistien, bàsicament, en una reducció de la mitjana i dels vials de servei, l’eliminació d’una de les dues mega-rotondes (a petició de l’Ajuntament de Llucmajor) i la inclusió de tres passos peatonals subterranis. En definitiva, l’ocupació total del projecte actual respecte al del PP es redueix per sota d’un 3% i, el pressupost destinat, sols un 1,71%.

L’afectació resultant sobre el territori i el pressupost, es desglossa dins la següent taula:

PP (2014) Pacte (2016) Diferència
Amplària mitjana (m) 6,0 3,0 -50%
Amplària vials servei (m) 7,0 5,5 -21,43%
Ocupació total (ha) 56,0 51,7 -2,95%
Ocupació vial existent (ha) 21,0 19,7 -6,19%
Autopista: superfície a expropiar (ha) 35,1 32,0 -8,83%
Bulevard: superfície a expropiar (ha)
Sòl rústic: 0,08
Sòl urbà: 0,38
+100%
+100%
Volum terraplè (m3) 431.044 246.000 -42,93%
Volum desmunt (m3) 166.558 130.076 -21,90%
Pressupost (€) 43.867.215,72 43.115.354,14 -1,71%

Per tot això, no és cert que el projecte actual s’hagi redimensionat suficientment com per considerar que és un projecte radicalment diferent a l’anterior. Pel que, aquest tercer argument que ens donen, és totalment fals.

Comparteix: