Política de privacitat

Aquesta Política de Privacitat té per objectiu informar als usuaris sobre la recollida i el tractament de les dades personals obtingudes a través del lloc web https://autopistamai.org, en endavant autopistamai.org.

L’accés i la utilització d’aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació de les condicions incloses a la present Política de Privacitat.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

Associació Terraferida, en endavant Terraferida.
NIF: G57943177.
Adreça postal: Carrer de sa Rapita, 8, Campos, Illes Balears (07630).

Terraferida disposa d’un Delegat de Protecció de Dades amb el que pot contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: autopistamai@gmail.com o dirigint-se a aquesta persona per escrit a la direcció postal assenyalada adalt.

2. Com recollim les seves dades personals?

Autopistamai.org recull informació dels usuaris quan aquests utilitzen les funcionalitats del lloc web que requereixen facilitar determinades dades personals. En concret, autopistami.org registrarà la següent informació:

  • Dades facilitades mitjançant l’emplenament del formulari Adhereix-te al manifest o ús d’altres funcionalitats oferides a cada moment en aquest lloc web.
  • Dades facilitades mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic a la següent adreça: autopistami@gmail.com.

La utilització dels distints formularis i/o funcionalitats habilitades a aquest lloc web és voluntària.

3. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Les dades personals que els usuaris del lloc web ens facilitin mitjançant el formulari Adhereix-te al manifest s’utilitzaran per presentar un llistat d’adhesions.
Les dades personals que els usuaris del lloc web ens facilitin mitjançant altres funcionalitats habilitades al lloc web seran tractades amb caràcter general amb la finalitat de facilitar la informació demanada pels usuaris, atendre consultes o sol·licituds.

4. Destinataris de les seves dades personals

Les dades personals dels usuaris no seran comunicades a terces, excepte per al compliment d’obligacions legals a les que pogués estar subjecte Terraferida.

5. Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment otorgat pels usuaris mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat.

6. Durant quan temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir.

7. Com pot actualitzar les seves dades personals?

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web són veraces, correctes, actuals i completes. L’usuari es fa responsable de comunicar a Terraferida qualsevol modificació o actualització de les mateixes, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes a l’apartat següent.

8. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari pot, en qualsevol moment, revocar els consentiments per al tractament de dades prestats, així com sol·licitar a Terraferida confirmació sobre si les seves dades estan sent tractades per nosaltres, i en cas afirmatiu, accedir a les mateixes. Aixi mateix, pot sol·licitar rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins amb que es varen recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment, quan sigui procedent, l’usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les seves dades en format electrònic.

A aquests efectes podrà utilitzar els següents mitjans, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta, a l’adreça: Carrer de sa Rapita, 8, Campos, Illes Balears (07630).
  • Per correu electrònic, a l’adreça: autopistamai@gmail.com.

En cas que l’usuari tingui coneixement o consideri que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades o presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

9. Galetes

Aquesta política de privacitat es complementa amb la Política de Galetes.

10. Actualizacions i canvis a la Política de Privacitat

Terraferida es reserva el dret a introduir modificacions a aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, ho reflectirem a la data d’actualitzación d’aquest document.

Darrera actualització: 27/10/2018